Decorative bar
Logo Meander-Prokino
Meander-internaten
Over-stichting-meander
Ouderbijdrage
in de zandbak

Ouderbijdrage

Per 1 januari 2010 is door de minister voor Jeugd en Gezin (nu Ministerie van VWS) een subsidieregeling vastgesteld voor rechtstreekse subsidiëring van het huisvesten, verzorgen en opvoeden van kinderen of pleegkinderen van binnenschippers, kermisexploitanten of circusartiesten.

De subsidieregeling schrijft voor dat ouders een eigen bijdrage moeten leveren. De hoogte van de ouderbijdrage is gebaseerd op het besparingsprincipe en is inkomensafhankelijk.

Meander debiteuren int de ouderbijdrage voor alle kinderen die in een internaat of pleeggezin verblijven. De ouders of de wettelijke vertegenwoordiger(s) en het internaat of pleeggezin komen schriftelijk overeen, dat het internaat of pleeggezin zorgdraagt voor de huisvesting, verzorging en opvoeding van het kind en dat de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger(s) de ouderbijdrage afdragen aan Meander debiteuren.

Via meanderdebiteuren@prokino.nl kunt u contact opnemen met deze afdeling.

De voor de berekening van de ouderbijdrage benodigde inkomensgegevens wordt door de Meander debiteuren bij de ouders opgevraagd. Op basis daarvan wordt de ouderbijdrage berekend. Voor de vaststelling van de ouderbijdrage is een formule vastgesteld welke jaarlijks door het Ministerie van VWS wordt aangepast.

Toelichting op de bijdragen voor het jaar 2024

De normbedragen worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. Per jaar ontvangt u 2 facturen. De eerste in januari voor de periode januari t/m juli 2024. De tweede in september voor de periode augustus t/m december 2024. Voor de bepaling van de hoogte van de ouderbijdrage 2024 wordt uitgegaan van uw verzamelinkomen 2022. Het is mogelijk om de ouderbijdrage via automatische incasso te laten innen. Inning zal dan plaatsvinden in 8 termijnen (januari t/m juli in 5 termijnen en augustus t/m december in 3 termijnen.)

Maakt u al gebruik van de incassoregeling, dan is het niet nodig om dit opnieuw aan te geven. Wenst u de machtiging in te trekken dan kunt u dit aangeven door het insturen van het formulier intrekking machtiging. Maakt u nog geen gebruik van de automatische incasso maar wilt u hiervan wel gebruik gaan maken dan kunt u bij ons een incassoformulier aanvragen.

De berekening van de ouderbijdrage voor het jaar 2024 is als volgt:

Indien uw verzamelinkomen lager is dan € 17.570,00 dan betaalt u voor het eerste kind € 2.017,71.De maximumbijdrage voor het eerste kind is € 3.658,99 bij een inkomen boven de € 72.280,00. Ligt uw inkomen tussen de € 17.570,00 en € 72.280,00 betaalt u € 2.017,71 plus 3% over uw inkomen boven de € 17.570,00.

Voor het tweede en volgende kind is de basis € 1.344,92 bij een inkomen tot € 17.570,00. Bij een inkomen tussen de € 17.570,00 en € 72.280,00 betaalt u voor deze kinderen € 1.344,92 plus 1,5% van het inkomen boven de € 17.570,00.Het maximum van de bijdrage voor het tweede en volgende kind is€ 2.165,52

De berekening van de eigen bijdrage voor het jaar 2024 voor kinderen in een gastgezin is als volgt:

Indien uw verzamelinkomen lager is dan € 17.570,00, dan betaalt u voor het eerste kind € 2.017,71.De maximumbijdrage voor het eerste kind is € 2.564,82 bij een inkomen boven de € 72.280,00. Ligt uw inkomen tussen de € 17.570,00 en € 72.280,00 betaalt u € 2.017,71 plus 1% over uw inkomen boven de € 17.570,00.

Voor het tweede en volgende kind is de basis € 1.344,92 bij een inkomen tot € 17.570,00. Bij een inkomen tussen de € 17.570,00 en € 72.280,00 betaalt u voor deze kinderen € 1.344,92 plus 0,5% van het inkomen boven de € 17.570,00. Het maximum van de bijdrage voor het tweede en volgende kind is€ 1.618,43

Vragen?